19042 The Terminator (1984) - 1977 Dodge Monaco Metropolitan Police with T-800 Endoskeleton Figure 1:18
19042 The Terminator (1984) - 1977 Dodge Monaco Metropolitan Police with T-800 Endoskeleton Figure 1:18
SOLD OUT

19042 The Terminator (1984) - 1977 Dodge Monaco Metropolitan Police with T-800 Endoskeleton Figure 1:18

Lieferbar Lieferbar